Polityka prywatności

 1. Co to jest ‚‚polityka prywatności‘‘? Polityka prywatności stanowi zbiór podstawowych zasad i wiadomości informujących oraz regulujących sposób wprowadzania lub przetwarzania przez Click Treatment Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku danych osobowych użytkowników prowadzonych przez nas serwisu internetowego.
 2. Po co firma Click Treatment Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zbiera dane osobowe? Click Treatment Sp. z o.o. zbiera dane osobowe w celu świadczenia usług za pośrednictwem serwisu www.clicktreatment.com oraz po anonimizacji tych danych – umieszczenia ich w celu edukacyjnym w repozytorium porad serwisu www.clicktreatment.com repozytorium anonimizowanych porad medycznych.
 3. Administrator danych osobowych Click Treatment Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres 80-881 Gdańsk, ul. Kotwiczników 10A /3, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000460687. Metoda kontaktu: office@clicktreatment.com. Dane osobowe zwykłe i Dane osobowe medyczne udostępnione przez Użytkownika PACJENT w celu świadczenia Usług przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych w zbiorze danych osobowych zarejestrowanym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod nr
 4. Środki zabezpieczenia danych Click Treatment Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wdrożyła zaawansowane środki zapobiegawcze, zabezpieczające dane osobowe przed niekontrolowanym lub nieuprawnionym dostępem do nich – w szczególności: wdrożono odpowiednie procedury oraz polityki bezpieczeństwa, dane przechowywane są w profesijnalnym data center spełniają wymagania TIER 3, macierze dyskowe na których zainstalowano serwis są szyfrowane. Click Treatment Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku stosuje się do wymagań ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), w tym art. 36-39a wdrożywszy wszystkie mechanizmy bezpieczeństwa na poziomie wysokim w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024).
 5. Udostępnianie danych Zgromadzone dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z tym, że dla należytej jakości świadczonej usługi, w trakcie jej świadczenia oraz anonimizowania, dane przetwarzane będą przez Użytkownika DOKTOR, tj. lekarza(y) świadczącego na zlecenie Click Treatment Sp. z o.o. usługę w ramach serwisu www.clicktreatment.com, w trybie powierzenia przetwarzania danych. Oznacza to, że zgodnie z zasadami przyjętymi przez Click Treatment Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, nikt poza naszą firmą oraz lekarzami udzielającymi świadczeń edukacji zdrowotnej nie ma dostępu do danych osobowych użytkowników. Wyjątek stanowią uprawnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego organy władzy publicznej (jak policja, prokuratura czy centralne biuro śledcze).
 6.  Przysługujące uprawnienia Udostępniając swoje dane osobowe, właściciel danych ma prawo do szeregu działań, a przede wszystkim do:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich modyfikacji
  • uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia;
  • jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane
  Niniejsze uprawnienia wynikają z zapisów rozdziału 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
 7. Jakie dane są przekazywane/zbierane przez serwis ClickTreatment.com Zbieranymi/przetwarzanymi danymi osobowymi są dane zbierane podczas uzyskiwania dostępu do usługi oraz podczas jej świadczenia:

  Dane osobowe

  imię, nazwisko, adres e-mail, płeć, tytuł naukowy, numer telefonu

  Dane do faktury

  imię i nazwisku/nazwa firmy dla której wystawiamy fakturę, adres, NIP, numer rachunku bankowego

  Dane medyczne

  pliki DICOM (po usunięciu imienia, nazwiska użytkownika), opis problemu z jakim zgłosił się użytkownik, pytania do lekarza, odpowiedzi lekarzy na pytania, ankieta o stanie zdrowia

  Informacje finansowe

  koszt poszczególnych konsultacji, status płatności

  Pozostałe dane

  rekomendacje użytkowników dla poszczególnych lekarzy Należy podkreślić, że przetwarzane dane o stanie zdrowia są wrażliwymi danymi medycznymi, które serwis przetwarza na mocy dobrowolnie wyrażonej pisemnej zgody przez osobę chcącą skorzystać z porady medycznej

   

 8. Polityka plików coockies
  Szczegółowe informacje znajdują się na tutaj (Polityka plików cookies).
 9. Informacje uzupełniające Ustawami, które szczególnie determinują sposób pracy i zabezpieczenia przetwarzanych danych są:
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024);
  • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 ze zm.);
  • Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2011 nr 277 poz. 1634)