Regulamin korzystania z serwisu ClickTreatment.com

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego www.ClickTreatment.com („serwis ClickTreatment.com”) przez Użytkowników, w szczególności dotyczące warunków zawierania i rozwiązywania umowy o Świadczenie Usług pośrednictwa Drogą Elektroniczną, rejestracji Użytkowników, usług świadczonych przez serwis ClickTreatment.com oraz dostępu do treści zawartych na stronie serwisu ClickTreatment.com, a także zasady postępowania reklamacyjnego. Regulamin określa także zasady wykonywania Świadczenia Konsultacyjnego.
 2. W zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Właścicielem serwisu internetowego umieszczonego pod adresem serwis ClickTreatment.com jest Usługodawca – Click Treatment Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Kotwiczników 10A/3, 80-881 Gdańsk, Polska, NIP: 5833160061, numer KRS 0000460687, o kapitale zakładowym i w całości opłaconym: 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).


§ 2. Definicje

Sformułowania użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Podmiot, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz. U. nr 101, poz. 926), decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych tj. Click Treatment Sp. z o.o., na którym spoczywa obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych, w szczególności przed dostępem osób nieuprawnionych do danych osobowych zwykłych oraz medycznych Użytkowników PACJENT oraz danych osobowych zwykłych Użytkowników DOKTOR.
 2. DANE OSOBOWE
  Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w tym Dane Osobowe Zwykłe oraz Dane Osobowe Medyczne.
 3. DANE OSOBOWE MEDYCZNE
  W szczególności dane o szczepieniach, przebytych chorobach, schorzeniach, przyjmowanych lekach, uczuleniach, objawach, przebiegu leczenia, nałogach – tylko i wyłącznie jeśli Użytkownik wyrazi pisemną zgodę na ich przetwarzanie.
 4. DANE OSOBOWE ZWYKŁE
  Dane osobowe Użytkowników takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i inne dane ujawnione przez Użytkownika w związku z wykonywaniem Umowy niebędące Danymi Osobowymi Medycznymi.
 5. CLICK TREATMENT SP. Z O.O. LUB USŁUGODAWCA
  Click Treatment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku adres: ul. Kotwiczników 10A/3, 80-881 Gdańsk, NIP: 5833160061, numer KRS 0000460687, o kapitale zakładowym w całości opłaconym: 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).
 6. HASŁO UŻYTKOWNIKA
  Ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych służących do zabezpieczenia Konta Użytkownika, przypisany do Loginu Użytkownika znany tylko Użytkownikowi.
 7. KONSUMENT
  Użytkownik, który zawarł Umowę w celu niezwiązanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. KONTO UŻYTKOWNIKA
  Zbiór zasobów i uprawnień w systemie komputerowym nadanych użytkownikowi przez administratora serwisu ClickTreatment.com. Konto Użytkownika zawiera określony, unikalny Login Użytkownika oraz jest zabezpieczone Hasłem Użytkownika.
 9. LOGIN UŻYTKOWNIKA
  Adres email jednoznacznie identyfikujący Użytkowników przystępujących do interakcji z systemem informatycznym, a także identyfikujący osoby upoważnione w imieniu Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.
 10. REGULAMIN
  Niniejszy dokument.
 11. SERWIS CLICKTREATMENT.COM LUB SERWIS
  Platforma umożliwiająca i organizująca kontakt, w drodze środków komunikowania się na odległość, Użytkownika PACJENT z Użytkownikiem DOKTOR, w szczególności w celu zadawania pytań dotyczących stosowania zasad higieny i pielęgnacji zdrowia oraz zapobiegania chorobom oraz ich leczenia. Celem takiego kontaktu jest wyłącznie edukacja zdrowotna, wzbudzenie zainteresowania sprawami zdrowia oraz zdobywanie i pogłębianie wiedzy o własnym organizmie i rozwoju.
 12. ŚRODKI KOMUNIKOWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ
  Urządzenie informatyczne i teleinformatyczne wraz z oprogramowaniem służące do indywidualnego porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami informatycznymi i teleinformatycznymi, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 13. ŚWIADCZENIA KONSULTACYJNE
  Usługi wykonywane przez Użytkowników DOKTOR na rzecz Użytkowników PACJENT na zlecenie Usługodawcy mające charakter wyłącznie informacyjny a także edukacji zdrowotnej i szkoleniowej. W ramach Świadczeń Konsultacyjnych, Użytkownicy DOKTOR są uprawnieni wyłącznie do:
  1. przekazywania Użytkownikom PACJENT wiedzy o organizmie i rozwoju, profilaktyce i podstawowym zasadom zapobiegania chorobom a także o higienie i pielęgnacji zdrowia a także umiejętności niezbędnych do samoopieki i samokontroli zdrowia;
  2. informowania Użytkowników PACJENT o możliwości stosowania leków lub ich odpowiedników, które mogą być nabywane bez recepty oraz edukowania o możliwych działaniach niepożądanych w zażywaniu lekarstw lub innych środków;
  3. informowania Użytkowników PACJENT o potrzebie osobistego zbadania Użytkownika PACJENT przez lekarza lub innego specjalistę, o potrzebie skorzystania z pomocy podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub też o konieczności wykonania badań laboratoryjnych.
 14. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  Wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
 15. UMOWA
  Umowa zawierana pomiędzy Click Treatment Sp. z o.o. a Użytkownikiem PACJENT określająca zasady i warunki, na jakich tworzone i prowadzone są Konta Użytkownika, zasady korzystania z poszczególnych Opcji Kontaktu z Użytkownikiem DOKTOR, określonych w niniejszym Regulaminie
 16. USŁUGA
  Usługa udostępnienia serwisu www.ClickTreatment.com, otwarcia i prowadzenia konta Użytkownika oraz zorganizowania i umożliwienia za pośrednictwem dostępnych na serwisie www.ClickTreatment.com Środków Komunikacji na Odległość kontaktu Użytkownika PACJENT z Użytkownikiem DOKTOR w celu uzyskania przez Użytkownika PACJENT Świadczeń Konsultacyjnych.
 17. UŻYTKOWNIK
  Pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w serwisie www.ClickTreatment.com, utworzyła w nim konto oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych lub danych osobowych osoby, której jest przedstawicielem ustawowym. Użytkownicy, w zależności od rodzaju posiadanego konta są kwalifikowani jako użytkownicy posiadający konto PACJENT lub użytkownicy posiadający konto DOKTOR. Użytkownikami są także, na potrzeby niniejszego regulaminu, lekarze oraz inny personel medyczny lub paramedyczny, współpracujący z Click Treatment Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, świadczący na zlecenie Click Treatment Sp. z o.o., na rzecz Użytkowników PACJENT, Usługi Konsultacyjne.
 18. UŻYTKOWNIK DOKTOR
  Użytkownik serwisu ClickTreatment.com, który zarejestrował konto o profilu „DOKTOR”, posiadający wykształcenie medyczne lub paramedyczne, posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty lub posiadający wykształcenie medyczne właściwe dla średniego personelu medycznego lub paramedycznego, przekazujący Użytkownikom PACJENT, za pomocą środków komunikowania się na odległość, informacje dotyczące stosowania zasad higieny i pielęgnacji zdrowia oraz zapobiegania chorobom oraz ich leczenia.
 19. UŻYTKOWNIK PACJENT
  Użytkownik serwisu ClickTreatment.com, który zarejestrował konto o profilu „PACJENT” w celu pogłębienia swojej edukacji zdrowotnej, poprzez otrzymanie od Użytkownika DOKTOR, za pomocą środków komunikowania się na odległość Świadczenie Konsultacyjne.
 20. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH MEDYCZNYCH
  Oświadczenie woli Użytkownika PACJENT złożone na piśmie wyrażające zgodę na przetwarzanie przez danych osobowych medycznych przez Click Treatment Sp. z o.o. jako Administratora Danych Osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych medycznych obejmuje także zgodę na powierzenie przetwarzania danych osobowych medycznych przez Click Treatment Sp. z o.o. podmiotom trzecim.
 21. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZWYKŁYCH
  Oświadczenie woli Użytkownika PACJENT wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zwykłych w celu świadczenia usług przez ClickTreatment.com jako Administratora Danych Osobowych serwisu ClickTreatment.com. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych obejmuje także zgodę na powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Click Treatment Sp. z o.o. podmiotom trzecim.
 22. SIEDZIBA DZIAŁALNOŚCI
  Zgodnie z prawem wspólnotowym jest to:
  • miejsce gdzie DOKTOR posiada siedzibę działalności gospodarczej;
  • stale miejsce prowadzenia działalności DOKTORA lecz inne niż siedziba działalności gospodarczej;
  • w przypadku gdy DOKTOR nie posiadania wyżej wymienionych, przez siedzibę działalności należy rozumieć miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce pobytu.


§ 3. Zakres usług

 1. Usługodawca nie prowadzi, w tym za pośrednictwem serwisu internetowego www.ClickTreatment.com działalności leczniczej w rozumieniu art. 3 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (tekst jednolity z dnia 7 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 217), w szczególności nie udziela jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych ani nie prowadzi działalności w zakresie promocji zdrowia.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na udostępnieniu serwisu www.ClickTreatment.com, otwarciu i prowadzeniu Konta Użytkownika oraz na zorganizowaniu i umożliwieniu za pośrednictwem dostępnych na serwisie www.ClickTreatment.com Środków Komunikacji na Odległość kontaktu Użytkownika PACJENT z Użytkownikiem DOKTOR w celu uzyskania przez Użytkownika PACJENT Świadczeń Konsultacyjnych.
 3. Świadczenie Konsultacyjne realizowane jest na rzecz Użytkownika PACJENT przez Użytkownika DOKTOR na zlecenie Zleceniodawcy, zgodnie z art. 393 Kodeksu Cywilnego.
 4. Świadczenia Konsultacyjne realizowane na rzecz Użytkowników PACJENT mają charakter wyłącznie informacyjny a także edukacji zdrowotnej i szkoleniowej. W ramach Świadczeń Konsultacyjnych, Użytkownicy DOKTOR są uprawnieni wyłącznie do:
  • przekazywania Użytkownikom PACJENT wiedzy o organizmie i rozwoju, profilaktyce i podstawowych zasadach zapobiegania chorobom a także o higienie i pielęgnacji zdrowia a także umiejętności niezbędnych do samoopieki i samokontroli zdrowia;
  • informowania Użytkowników PACJENT o możliwości stosowania leków lub ich odpowiedników, które mogą być nabywane bez recepty oraz edukowania o możliwych działaniach niepożądanych w zażywaniu lekarstw lub innych środków;
  • informowania Użytkowników PACJENT o potrzebie osobistego zbadania Użytkownika PACJENT przez lekarza lub innego specjalistę, o potrzebie skorzystania z pomocy podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub też o konieczności wykonania badań laboratoryjnych.
 5. Świadczenia Konsultacyjne nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (tekst jednolity z dnia 7 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 217). Nie są konsultacją lekarską ani poradą lekarską. Nie mogą być także podstawą do podejmowania bądź zaniechania przez Użytkownika PACJENT leczenia, terapii, przyjmowania lub nieprzyjmowania leków, itp..
 6. Świadczenia Konsultacyjne nie zastępują bezpośredniej wizyty u lekarza. Tylko bezpośredni kontakt pacjenta z lekarzem oraz osobiste zbadanie pacjenta przez lekarza umożliwia postawienie diagnozy, podjęcie leczenia lub innych działań o charakterze zdrowotnym. Postawienia diagnozy jest niemożliwe.
 7. Użytkownicy DOKTOR nie ponoszą odpowiedzialności za skutki zastosowania się przez Użytkowników PACJENT do przekazanych informacji za pośrednictwem serwisu ClickTreatment.com.
 8. Wprowadzone przez Użytkownika PACJENT do Konta Użytkownika dane jak i informacje przekazane za pośrednictwem Środków Komunikowania się na Odległość za pośrednictwem serwisu www.ClickTreatment.com oraz dane będące wynikiem Świadczenia Konsultacyjnego nie stanowią dokumentacji medycznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania, wraz z późniejszymi zmianami.
 9. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazane PACJENTOWI za pośrednictwem serwisu www.ClickTreatment.com informacje ani za sposób wykonania Świadczenia Konsultacyjnego. Nie ponosi także odpowiedzialności za skutki zastosowania się przez Użytkowników PACJENT do przekazanych informacji za pośrednictwem serwisu www.ClickTreatment.com.


§ 4. Opcje kontaktu pomiędzy użytkownikami

 1. Użytkownik PACJENT uzyskuje możliwość połączenia z Użytkownikiem DOKTOR w drodze następujących Opcji Kontaktu:
  • Wiadomość wewnętrzna”;
  • Wideo konsultacja z funkcją czat”;
  • Druga opinia”
  • Zapytanie o leczenie (turystyka medyczna)
 2. Kontakt Użytkowników organizowany jest w celu umożliwienia Użytkownikowi o profilu PACJENT zadania abstrakcyjnych pytań Użytkownikowi o profilu DOKTOR wyłącznie w zakresie Świadczeń Konsultacyjnych opisanych w § 3 ust.5.
 3. Użytkownik PACJENT samodzielnie dokonuje wyboru formy kontaktu spośród dostępnych Opcji Kontaktu za pośrednictwem Serwisu.
 4. W celu bezawaryjnego kontaktu o jakim mowa w ust. 3 powyżej Użytkownik powinien posiadać sprzęt komputerowy:
  • Komputer z procesorem 1.4GHz lub szybszy dla systemu Microsoft® Windows® XP lub Windows 7
  • Komputer z procesorem 2GHz lub szybszy dla systemu Windows Vista® Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8 (wersja 32-bit/64-bit z przeglądarką 32-bit)
  • 512MB RAM (zalecane 1GB) dla Windows XP or Windows 7; 1GB RAM (zalecane 2GB) dla Windows Vista lub Windows 8
  • Przeglądarka internetowa Microsoft Internet 9 (32 bit only); Mozilla Firefox 3 lub nowszy; Google Chrome
  • Adobe® Flash® Player 11.3 lub nowszy
  • Umożliwiający Użytkownikowi dostęp do aktywnego konta e-mail podanego w trakcie rejestracji, o której mowa w § 5 Regulaminu.

  a przepustowość łącza internetowego:
  • Minimalna przepustowość łącza dla osoby wykonującej konsultację z wykorzystaniem prezentacji, przekazu audio i chata to 512 kbps.
  • Minimalna przepustowość łącza dla pacjenta przy wykorzystaniu prezentacji, przekazu audio i chata to 256 kbps.
  • Minimalna przepustowość łącza dla osoby wykonującej konsultację z wykorzystaniem prezentacji, przekazu audio/wideo i chata z możliwością nagrywania to 1024 kbps.
  • Minimalna przepustowość łącza dla pacjenta przy wykorzystaniu prezentacji, przekazu audio/wideo i chata z możliwością nagrywania to 512 kbps.
 5. Opcja „Wiadomość wewnętrzna” to forma kontaktu, za pomocą środków komunikowania się na odległość, pomiędzy Użytkownikiem PACJENT a Użytkownikiem DOKTOR polegająca na przesłaniu przez Użytkownika posiadającego konto PACJENT wiadomości wewnętrznej Użytkownikowi DOKTOR, w celu otrzymania przez Użytkownika PACJENT odpowiedzi na zadane pytanie w formie maila zwrotnego.
 6. Opcja „Wideo konsultacji z funkcja czat” to forma kontaktu, za pomocą środków komunikowania się na odległość, pomiędzy Użytkownikiem PACJENT a Użytkownikiem DOKTOR polegająca na 20/30/40/50/60 minutowej rozmowie wideo z funkcją czat, w trakcie której Użytkownik PACJENT może uzyskać od Użytkownika DOKTOR Świadczenie Konsultacyjne.
 7. Opcja „Druga opinia” to forma kontaktu, za pomocą środków komunikowania się na odległość, pomiędzy Użytkownikiem PACJENT a Użytkownikiem DOKTOR polegająca na przesłaniu przez Użytkownika posiadającego konto PACJENT dokumentacji medycznej Użytkownikowi DOKTOR, w celu otrzymania przez Użytkownika PACJENT drugiej opinii lekarskiej.    
 8. Opcja „Zapytanie o leczenie (turystyka medyczna)” to forma kontaktu, za pomocą środków komunikowania się na odległość, pomiędzy Użytkownikiem PACJENT a Użytkownikiem DOKTOR polegająca na przesłaniu przez Użytkownika posiadającego konto PACJENT formularza w formie zapytania o leczenie Użytkownikowi DOKTOR, w celu otrzymania przez Użytkownika PACJENT odpowiedzi na zadane pytanie w formie maila zwrotnego.


§ 5. Rejestracja konta użytkownika

 1. Warunkiem korzystania z serwisu www.ClickTreatment.com jest rejestracja Konta Użytkownika, akceptacja Regulaminu oraz zawarcie Umowy.
 2. Użytkownikiem serwisu www.ClickTreatment.com może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
 3. Warunkiem połączenia Użytkownika PACJENT z Użytkownikiem DOKTOR w drodze dostępnych Opcji Kontaktu jest udzielenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Medycznych oraz wyrażenie zgody na utrwalanie a następnie archiwizowanie przebiegu form kontaktu z Użytkownikiem DOKTOR.
 4. Rejestracja konta Użytkownika PACJENT przeprowadzana jest poprzez wypełnienie przez tego Użytkownika formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.ClickTreatment.com.
 5. Użytkownik zobowiązany jest w formularzu podać swoje dane osobowe w celu zawarcia Umowy, swój adres e-mail oraz znany tylko sobie Hasło Użytkownika.
 6. Jeżeli Użytkownik PACJENT poweźmie podejrzenie, że Hasło Użytkownika uprawniające do dostępu do jego Konta Użytkownika może być w posiadaniu osób trzecich, Użytkownik PACJENT zobowiązany jest do jego zmiany oraz do powiadomienia Usługodawcę o tym fakcie.
 7. Przed wysłaniem wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik ma obowiązek zaakceptowania Regulaminu oraz skopiowania na swój komputer jego treści.
 8. Użytkownik posiadający konto PACJENT składa w trakcie rejestracji Konta Użytkownika oświadczenia, że:
  • zapoznał się z treścią Regulaminu i Umowy oraz akceptuje ich treść;
  • został poinformowany i jest świadomy, że uzyskane za pośrednictwem serwisu www.ClickTreatment.com informacje lub konsultacje z Użytkownikiem o profilu DOKTOR nie stanowią usługi udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 roku;
  • wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych Zwykłych w celu zawarcia i realizacji Umowy, świadczenia usług za pośrednictwem serwisu, wystawienia faktury / rachunku / prowadzenia sprawozdawczości finansowej, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ich anonimizacji, a następnie umieszczenia ich w celu edukacyjnym w repozytorium porad serwisu www.ClickTreatment.com.
  • wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych Medycznych w celu zawarcia i realizacji Umowy, świadczenia usług za pośrednictwem serwisu, wystawienia faktury / rachunku / prowadzenia sprawozdawczości finansowej, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ich anonimizacji, a następnie umieszczenia ich w celu edukacyjnym w repozytorium porad serwisu www.ClickTreatment.com. Stosowne pisemne oświadczenie w tym zakresie zostało złożone w siedzibie Spółki lub wysłane na adres pocztowy Spółki lub złożone w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
  • wyraża nieodpłatną zgodę dla Clickt Treatment Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na utrwalanie a następnie archiwizowanie przebiegu form kontaktu z Użytkownikiem DOKTOR - w celu świadczenia usług za pośrednictwem serwisu www.ClickTreatment.com;
  • zobowiązuje się do korzystania z serwisu www.ClickTreatment.com oraz Konta Użytkownika zgodnie z jego przeznaczeniem, Regulaminem oraz Umową.
 9. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę wiadomości, że złożone dane są nieprawdziwe lub oświadczenia nie są zgodne z prawdą, Usługodawca jest uprawniony do usunięcia wszelkich Danych Osobowych, usunięcia Konta Użytkownika PACJENT oraz zapisanego i zarchiwizowanego na Koncie Użytkownika przebiegu Świadczenia Konsultacyjnego.
 10. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego Click Treatment Sp. z o.o. generuje Konto Użytkowania w prowadzonym przez siebie systemie informatycznym, który automatycznie przesyła na adres e-mail podany przez Użytkowania, wiadomość zawierającą link aktywacyjny. Z chwilą kliknięcia przez Użytkowania na przesłany link proces rejestracji Konta Użytkowania zostaje zakończony.
 11. Umowa zostaje zawarta elektronicznie z chwilą rejestracji Konta Użytkowania.
 12. W przypadku powzięcia przez Click Treatment Sp. z o.o. informacji, że podane dane osobowe są nieprawdziwe lub oświadczenia nie są zgodne z prawdą , ClickTreatment Sp. z o.o. jest uprawniony do usunięcia wszelkich danych osobowych, usunięcia Konta Użytkownika PACJENT oraz do usunięcia zapisanego i zarchiwizowanego na Koncie Użytkownika przebiegu Świadczenia Konsultacyjnego.
 13. W przypadku, jeżeli Click Treatment Sp. z o.o. podejmie zgodnie z ust. 12 czynności, świadczenie pieniężne za Usługę nie jest zwracane, jeżeli Usługa została wykonana.


§ 6. Dane osobowe zapisane na koncie Użytkownika PACJENT

 1. Wszelkie dane, które mają status danych osobowych, wprowadzane są do serwisu www.ClickTreatment.com przez Użytkownika PACJENT w sposób dobrowolny.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Click Treatment Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Polska, adres: 80-881 Gdańsk, ul. Kotwiczników 10A/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000444941.
 3. Click Treatment Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przetwarza:
  • Dane Osobowe Zwykłe;
  • Dane Osobowe Medyczne – wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika PACJENT – zgodnie z postanowieniami § 7.
 4. Przekazane Dane Osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania Usługi (zawarcia i realizacji Umowy) oraz po anonimizacji tych danych – umieszczenia ich w charakterze edukacyjnym w repozytorium porad serwisu www.ClickTreatment.com.
 5. Zgromadzone dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z tym, że dla należytej jakości świadczonej Usługi, w trakcie jej świadczenia oraz anonimizowania, dane osobowe przetwarzane będą przez Użytkownika DOKTOR, tj. osobę świadczącą na zlecenie Click Treatment Sp. z o.o. Świadczenie Konsultacyjne, w trybie powierzenia przetwarzania danych.
 6. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Click Treatment Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikowi PACJENT prawo wglądu i poprawiania danych osobowych zapisanych na Koncie Użytkownika w każdym momencie za pośrednictwem Serwisu. Możliwe są okresowe braki w dostępie do Konta Użytkowania wynikające z konieczności konserwacji systemu informatycznego Click Treatment Sp. z o.o.
 8. Użytkownik PACJENT z poziomu Konta Użytkownika może zarządzać danymi zgromadzonymi na swoim Koncie Użytkownika, w tym może przeglądać, modyfikować i usuwać dane.
 9. Click Treatment Sp. z o.o. zapewnia ochronę danych zapisanych na Koncie Użytkownika przed dostępem osób trzecich, z zastrzeżeniem osób upoważnionych przez Użytkownika lub innych osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Click Treatment Sp. z o.o. zabezpieczając dane dokłada w tym zakresie należytej staranności - zgodnie z posiadaną wiedzą i dostępnymi środkami technicznymi.
 10. Zabezpieczenie danych zapisanych na Koncie Użytkownika PACJENT przed dostępem osób trzecich następuje poprzez weryfikację danych dostępowych, tj. Hasła Użytkownika oraz Loginu Użytkownika.
 11. Click Treatment Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku stosuje się do wymagań ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), w tym art. 36-39a. Click Treatment Sp. z o.o. oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że infrastruktura teleinformatyczna Serwisu ClickTreatment.com spełnia wymogi i mechanizmy bezpieczeństwa określone w określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i serwisy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024).
 12. Dane Osobowe Zwykłe i Dane Osobowe Medyczne udostępnione przez Użytkownika e- PACJENT w celu świadczenia Usług przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych w zbiorze danych osobowych zarejestrowanym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod nr .


§ 7. Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych Medycznych

 1. Przekazanie przez Użytkownika PACJENT danych i informacji o stanie zdrowia będących Danymi Osobowymi Medycznymi jest możliwe wyłącznie po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez Użytkownika PACJENT na przetwarzanie jego Danych Osobowych Medycznych.
 2. Zgoda (oświadczenie) na przetwarzanie Danych Osobowych Medycznych udzielana jest w formie pisemnej. Formularz zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Medycznych dostępny jest na serwisie www.ClickTreatment.com oraz na Koncie Użytkownika.
 3. Podpisany formularz zgody, o którym mowa w ust. 2, na przetwarzanie Danych Osobowych Medycznych należy złożyć osobiście w siedzibie Spółki Click Treatment Sp. z o.o. lub wysłać na jej adres: 80-881 Gdańsk, Polska, ul. Kotwiczników 10A/3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Medycznych złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z pisemną zgodą.
 4. Potwierdzenie uzyskania przez serwis www.ClickTreatment.com pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych medycznych Użytkownika PACJENT zostanie przesłane na adres e-mail wskazany przez Użytkownika PACJENT oraz zostanie odnotowane na Koncie Użytkowania.


§ 8. Płatność za usługi

 1. Płatność za usługę świadczoną przez serwis ClickTreatment.com jest dokonywana bezpośrednio przez Użytkownika PACJENT poprzez serwis płatności online - PAYPAL.
 2. Opłata za usługę wideo konsultacji jest dokonywana, po wyborze przez Użytkownika PACJENT Użytkownika DOKTOR, z którym chce się skontaktować i jest zgodna z aktualnym cennikiem znajdującym się na profilu wybranego Użytkownika DOKTOR na stronie serwisu www.ClickTreatment.com.
 3. Opłata uiszczana jest przez Użytkownika PACJENT za pośrednictwem systemu rozliczeń prowadzonego przez PAYPAL. Opłata uznawana jest przez Click Treatment Sp. z o.o. z chwilą zaksięgowania jej na koncie PayPal.
 4. Użytkownikowi PACJENT przysługuje prawo żądania od Click Treatment Sp. z o.o. otrzymania potwierdzenia wpłaty na poczet realizacji usługi przez Użytkownika DOKTOR. W celu uzyskania potwierdzenia Użytkownik PACJENT może pobrać żądany dokument w zakładce "Potwierdzenia wpłaty" dostępnej po zalogowaniu się do swojego konta w serwisie.


§ 9. Postępowanie reklamacyjne

 1. W celu zgłoszenia reklamacji przez Użytkownika PACJENT, z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez serwis ClickTreatment.com, niezbędne jest przesłanie na adres e-mail office@clicktreatment.com reklamacji wraz ze wskazaniem
  • danych osoby zgłaszającej reklamację tj. w szczególności imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, loginu Użytkownika będącego adresem e-mail użytkownika,
  • zwięzłego opisu zgłaszanych zarzutów,
  •  proponowany przez Użytkownika sposób usunięcia zgłaszanych naruszeń.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Click Treatment Sp. z o.o. w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania wraz ze wskazaniem czy reklamacja zasługuje na uwzględnienie oraz z uzasadnieniem przyjętego przez Click Treatment Sp. z o.o. stanowiska.
 3. W przypadku braku możliwości kontaktu z wybranym Użytkownikiem DOKTOR z przyczyn technicznych leżących po stronie serwisu ClickTreatment.com i uwzględnieniu reklamacji opłata wniesiona przez Użytkownika PACJENT za ten kontakt ulega zwrotowi w ten sam sposób w jaki opłata została uiszczona, w terminie 14 dni od dnia, uwzględnienia reklamacji.


§ 10. Prawo odstąpienia i rozwiązania umowy

 1. Prawo odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny przysługuje Użytkownikowi PACJENT w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Niniejsze prawo wynika z art. 6 ust 1 ustawy z dnia 20 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225).
  Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje jeżeli świadczenie Usług zostało rozpoczęte, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w ust 1 powyżej.
 2. Użytkownikowi PACJENT przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie oświadczenia woli, w formie pisemnej:
  • w przypadku braku akceptacji przez Użytkownika PACJENT postanowień nowego lub zmienionego Regulaminu serwisu ClickTreatment.com, w terminie 14 dniu od dnia ukazania się nowej lub zmienionej treści Regulaminu,
  • w przypadku cesji praw i zobowiązań Click Treatment Sp. z o.o. związany z serwisem www.ClickTreatment.com.
 3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w formie pisemnej.


§ 11 Usuniecie konta w serwisie

 1. Każdy użytkownik serwisu ClickTreatment.com ma prawo do usunięcia własnego konta w serwisie.
 2. W celu usunięcia konta w serwisie, należy wykonać 2 kroki:
  • Zalogować się na swoje konto w serwisie, wyświetlić formularz kontaktowy i wybrać temat wiadomości „Prośba o usunięcie konta w serwisie”. Podany temat dostępny jest wyłącznie dla zalogowanych użytkowników. W formularzu proszę podać imię i nazwisko oraz adres e-mail, jaki wykorzystywany jest w serwisie. W treści wiadomości opcjonalnie prosimy również o podanie przyczyny rezygnacji.
  • Wysłać wiadomość ze skrzynki pocztowej, jaką podano w czasie rejestracji konta w serwisie. W temacie wiadomości prosimy o wpisanie „Prośba o usunięcie konta w serwisie ClickTreatment.com”.
 3. W wyniku zgłoszenia prośby usunięcia konta, zostaną usunięte dane osobowe oraz informacje zawarte w ankiecie zdrowia. W celu ewentualnego postępowania wyjaśniającego, serwis pozostawi w swojej bazie adres e-mail oraz datę skasowania konta.


§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin serwisu ClickTreatment.com jest wiążący, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204) oraz art. 384 Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 16, poz. 93).